Informacja dla pracownika

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Podatkowych i Rachunkowości "SANDRA" Aleksandra Włudarczyk z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Sosnowej 95 (97-200), NIP 7731146207,
 2. w sprawach dotyczących danych należy kontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem: rodo@biurosandra.pl
 3. celem przetwarzania jest wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze związanego z zatrudnianiem oraz bezpieczeństwem i organizacją pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy i współpracownicy administratora niezależnie od ich podstawy zatrudnienia,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zatrudnienia jak i w okresie 50 lat od ustania stosunku zatrudnienia niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia stosunku pracy bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.


Informacja dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Podatkowych i Rachunkowości "SANDRA" Aleksandra Włudarczyk z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Sosnowej 95 (97-200), NIP 7731146207,
 2. w sprawach dotyczących danych należy kontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem: rodo@biurosandra.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora niezależnie od ich podstawy zatrudnienia, którzy odpowiedzialni są za przeprowadzenie procesu rekrutacji u administratora,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji i w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niewzięciem pod uwagę Pani/Pana zgłoszenia podczas procesu rekrutacji.


Informacja dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Podatkowych i Rachunkowości "SANDRA" Aleksandra Włudarczyk z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Sosnowej 95 (97-200), NIP 7731146207,
 2. w sprawach dotyczących danych należy kontaktować się Administratorem Danych Osobowych pod adresem: rodo@biurosandra.pl
 3. celem przetwarzania jest wypełnianie obowiązków związanych z realizacją zawartej Umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą  pracownicy administratora niezależnie od ich podstawy zatrudnienia,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane od dnia zawarcia Umowy do dnia przedawnienia roszczeń cywilnych i rozliczeń podatkowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować nie zawarciem Umowy.